Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Bir Hristiyan kurtuluşunu kaybedebilir mi?

Kurtuluş Hakkındaki Sorular
Soru : Bir Hristiyan kurtuluşunu kaybedebilir mi?

Yanıt: Bu soru yanıtlanmadan önce “Hristiyan” teriminin tanımlanması lazımdır. Bir “Hristiyan,” bir dua etmiş ya da kilisede öne çıkmış ya da Hristiyan bir ailede büyümüş biri değildir. Bunların her biri Hristiyan deneyiminin bir parçası olabileceği halde, bunlar bir insanı Hristiyan “yapmazlar.” Bir Hristiyan, imanla İsa Mesih’i tek Kurtarıcı olarak kabul edip O’na tamamen güvenen biridir (Yuhanna 3:16; Elçilerin İşleri 16:31; Efesliler 2:8-9).Bu tanımı aklımızda tutarak, bir Hristiyan kurtuluşunu kaybedebilir mi? Belki bu çok önemli soruyu yanıtlamanın en iyi yolu, Kutsal Kitap’ın kurtuluş konusunda söylediklerini incelemek ve bu yüzden de kurtuluşu kaybetmenin ne anlama geleceğini etüt etmektir. Aşağıda birkaç örnek yer almaktadır:Hristiyan yeni bir yaratılıştır. “Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur” (2 Korintliler 5:17). Bu ayet bir insanın “Mesih’te” olmanın sonucu olarak tamamen yepyeni biri olmasıyla ilgilidir. Bir Hristiyan’ın kurtuluşunu kaybetmesi için yeni yaratılışın iptal olması ve zıt yöne hareket etmesi gerekir.Bir Hristiyan kurtarılmıştır. “Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih’in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz” (1 Petrus 1:18-19). “Kurtarılmak” sözcüğü, bir satın alışı gerçekleştiğinden, bir bedelin ödendiğinden söz eder. Bir Hristiyan’ın kurtuluşunu kaybetmesi için, Tanrı’nın Kendisinin Mesih’in değerli kanıyla satın almış olduğu kişiyi geri vermesi gerekmektedir.Bir Hristiyan aklanmıştır. “Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz” (Romalılar 5:1). “Aklanmak,” “doğru ilan edilmek” anlamına gelir. İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul edenlerin hepsi Tanrı tarafından “doğru ilan edilmişlerdir.” Bir Hristiyan’ın kurtuluşunu kaybetmesi için Tanrı’nın Sözü’nü geri alması, daha önce bildirmiş olduğu şeyi geri alması gerekir.Bir Hristiyan’a sonsuz yaşam vaat edilmiştir. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). Sonsuz yaşam, sonsuzluğu Tanrı’yla birlikte cennette geçirme vaadidir. “İman et ve sonsuz yaşama kavuşursun.” Bir Hristiyan’ın kurtuluşunu kaybetmesi için, sonsuz yaşamın ondan alınması gerekir. Bir Hristiyan’a sonsuza dek yaşayacağı vaat edilmişse, Tanrı onun sonsuz yaşamını geri alarak bu vaadini nasıl bozabilir?Bir Hristiyan’a yüceltilme vaat edilmiştir. “Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti” (Romalılar 8:30). Romalılar 5:1’de öğrendiğimiz gibi, kişi iman ettiği anda aklanmış ilan edilir. Romalılar 8:30’e göre, Tanrı’nın akladığı herkese yüceltilme garanti edilmiştir. Yüceltilme bir Hristiyan’ın cennette kusursuz bir dirilmiş vücut almasıyla ilgilidir. Eğer bir Hristiyan kurtuluşunu kaybedebilirse, o zaman Romalılar 8:30 yanlıştır, çünkü Tanrı, önceden bildiği, çağırdığı ve akladığı bütün insanlara yüceltilme garantileyememiştir.Kurtuluşta gerçekleşen şeyler hakkında daha birçok örnek paylaşılabilir. Bu birkaç örnek bile bir Hristiyan’ın kurtuluşunu kaybedemeyeceğini çok açık bir şekilde bildirir. Eğer kurtuluş kaybedilebilseydi, İsa Mesih’i Kurtarıcı olarak kabul ettiğimiz zaman Kutsal Kitap’ın bizim için gerçekleştiğini söylediği şeylerin hepsi değilse de çoğu geçersiz olurdu. Kurtuluş geri çevrilemez. Bir Hristiyan’ın yeniden doğmuşluğu geri alınamaz. Kurtuluş geri alınamaz. Sonsuz yaşam kaybedilip de hâlâ sonsuz sayılamaz. Eğer bir Hristiyan kurtuluşunu kaybedebilirse, Tanrı’nın Sözü’nü geri alması ve fikrini değiştirmesi gerekirdi ki, Kutsal Yazılar bunların Tanrı’nın asla yapmadığı iki şey olduğunu söyler.Hristiyanlar’ın kurtuluşlarını kaybedemeyecekleri inancına en sık yapılan itirazlar şunlardır: 1) Ya Hristiyan olup da sürekli olarak ahlaksız bir yaşam biçimi sürenler? 2) Hristiyan olup da daha sonra imanı reddedip Mesih’i inkâr edenler? Bu iki itirazdaki sorun, “Hristiyan olup da” sözleridir. Kutsal Kitap, gerçek Hristiyanlar’ın sürekli olarak ahlaksız bir yaşam biçimi yaşayamayacaklarını bildirir (1 Yuhanna 3:6). Kutsal Kitap, imandan ayrılan bir kişinin hiçbir zaman gerçekten Hristiyan olmadığını göstermekte olduğunu bildirir (1 Yuhanna 2:19). Bu yüzden her iki itiraz da geçerli değildir. Hristiyanlar sürekli olarak ahlaksız yaşam biçimleri sürmezler, imanlarını reddedip Mesih’i inkâr da etmezler. Bu tür davranışlar onların hiçbir zaman kurtulmamış olduklarının kanıtıdır.Hayır, bir Hristiyan kurtuluşunu kaybedemez. Hiçbir şey bir Hristiyan’ı Tanrı’nın sevgisinden ayıramaz (Romalılar 8:38-39). Hiçbir şey bir Hristiyan’ı Tanrı’nın elinden alamaz (Yuhanna 10:28-29). Tanrı, bize vermiş olduğu kurtuluşu garanti edip korumaya hem isteklidir, hem de bunu yapacak güce sahiptir. Yahuda 24-25 bize şöyle der: “Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı’nın olsun! Amin.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir