Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Mesih’in Çarmıha Gerildiğine İlişkin Kanıtlarımız

İncil'de ve Kuran'daÇarmıh

MESİH’İN ÇARMIHA GERİLDİĞİNE İLİŞKİN KANITLARIMIZ


A Peygamberlikler

Aslında bu kanıtlar, burada ayrıntılı olarak söz edemeyeceğimiz kadar çoktur. Kutsal Kitap’ta Mesih’in çarmıhtaki kurtulmalık ölümüne ilişkin, tamamı gerçekleşmiş, birçok peygamberlik bulunmaktadır.

Peygamberlik: (Otuz Gümüşe Satılıyor) “Onlara, ‘Eğer hoşunuza gidiyorsa, ücretimi verin’ dedim… Ücretim olarak otuz gümüş tarttılar.” (Zekarya 11:12)
Gerçekleşmesi: “O sırada Onikilerden biri, adı Yahuda İskariyot olanı, Başkâhinlere giderek, ‘O’nu, ele verirsem, bana ne verirsiniz?’ dedi. Otuz gümüş tartıp ona verdiler.” (Matta 26:14,15)

Peygamberlik: (Pahası ile Çömlekçi Denen Tarla Satın Alınıyor) “Rab bana, ‘O’nu, bana paha biçtikleri o yüklü parayı çömlekçiye at’ dedi. Otuz parça gümüşü aldım ve Rabb’in evinde çömlekçiye attım.” (Zekerya 11:13)
Gerçekleşmesi: “İsa’yı ele veren Yahuda, O’nun mahkûm edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. Otuz gümüş parayı Başkâhinlere ve ihtiyarlara geri götürdü. ‘Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim’ dedi. Onlar ise, ‘Bundan bize ne? Onu sen düşün’ dediler. Yahuda, paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı, gidip kendini astı. Paraları toplayan Başkâhinler, ‘Kan pahası olan bu paraları tapınak hazinesine koymak doğru olmaz’ dediler. Kendi aralarında anlaşarak, bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere Çömlekçi Tarlası’nı satın aldılar.” (Matta 27:37
Peygamberlik: (İşkence Görüp Çarmıha Geriliyor) “Köpekler çevremi kuşattı, kötüler takımı etrafımı sardılar, ellerimi, ayaklarımı deldiler. Bütün kemiklerimi sayabilirim. Onlar bakıyorlar, gözlerini bana dikiyorlar.” (Mezmur 22:16,17)
Gerçekleşmesi: “Askerler İsa’yı, Pretoryum denilen vali konağına götürüp tüm taburu topladılar. O’na mor renkte bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. ‘Selâm, Ey Yahudilerin Kralı!’ diyerek O’nu selâmlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. O’nunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp O’na yine kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere O’nu dışarı götürdüler.” (Markos 15:1620
Peygamberlik: (Yaralarla Bitkin Düşüyor) “Günahlarımızdan ötürü yaralandı, kötülüklerimizden dolayı zedelendi; esenliğimiz için olan ceza O’nun üzerine indi. O’nun bereleri ile şifa bulduk.” (İşaya 53:5) 
“Çiftçiler sırtımda saban sürdüler.” (Mezmur 129:3)
Gerçekleşmesi: “İsa’yı göz altında tutan adamlar O’nunla alay ediyor, O’nu dövüyorlardı. Gözlerini bağlayıp ‘Peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?’ diye soruyorlardı.” (Luka 22:63,64
Peygamberlik: (Acıları Uysalca Kabulleniyor) “O’na kötü davrandılar; ama O alçaldı, ağzını açmadı. Boğazlanmaya götürülen kuzu gibi, kırkıcılar önünde dilsiz duran koyun gibi ağzını açmadı.” (İşaya 53:7)
Gerçekleşmesi: “Kendisine sövüldüğü zaman sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını, adaletle yargılayan Tanrı’ya bıraktı… günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi….” (1. Petrus 2:23,24

Peygamberlik: (Dövülüyor, Yüzüne Tükürülüyor) “Vuranlara sırtımı, saç yolanlara yanaklarımı verdim; yüzümü utançtan ve tükürükten gizlemedim.” (İşaya 50:6)
Gerçekleşmesi: “Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı… Bunun üzerine İsa’nın yüzüne tükürüp O’nu yumrukladılar. ” (Markos 15:19, Matta 26:67

Peygamberlik: (Alay Ediliyor) “Beni görenlerin hepsi alay ediyor, sırıtıp baş sallayarak, ‘Rabb’e dayandı, O’nu azat etsin. Madem O’ndan hoşlanıyor, O’nu kurtarsın’ diyorlar.” (Mezmur 22:7,8)
Gerçekleşmesi: “Oradan geçenler, başlarını sallayıp İsa’ya sövüyorlar… Başkâhinler, din bilginleri ve ihtiyarlar da aynı şekilde O’nunla alay ederek, “Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor’ diyorlardı…” (Matta 27:3942)

Peygamberlik: (Baba’nın Kendisini Bırakmasına Şaşırıyor) “Allah’ım, Allah’ım! Beni niçin bıraktın? İniltimin sözlerinden niçin uzaktasın?” (Mezmur 22:1
Gerçekleşmesi: “Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, ‘Tanrı’m, Tanrı’m! Beni niçin terk ettin?’ diye bağırdı.” (Matta 27:46)

Peygamberlik: (İçmesi İçin Sirke Veriliyor) “Yiyecek yerine bana öd verdiler, susuzluğumda sirke içirdiler.” (Mezmur 69:21
Gerçekleşmesi: “Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için ‘Susadım’ dedi. Orada sirke dolu bir kap vardı. Sirkeye batırılmış bir süngeri, zufa dalına takarak O’nun ağzına uzattılar.” (Yuhanna 19:28,29
Peygamberlik: (Askerler Kura ile Giysilerini Bölüşüyorlar) “Giysilerimi aralarında bölüşüyorlar, elbiseme de kura atıyorlar.” (Mezmur 22:18
Gerçekleşmesi: “Askerler İsa’yı çarmıha gerdikten sonra O’nun giysilerini aldılar. Her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar; mintan boydan boya dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, ‘Bunu yırtmayalım’ dediler, ‘…kimin olacak diye kura çekelim…’” (Yuhanna 19:23,24)

Peygamberlik: (Kemikleri Kırılmadı) “Tüm kemiklerini korur, onlardan hiçbiri kırılmaz.” (Mezmur 34:20
Gerçekleşmesi: “Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa’yla birlikte çarmıha gerilmiş olan öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa’ya gelince, O’nun ölmüş olduğunu gördüler. Onun için bacaklarını kırmadılar.” (Yuhanna 19:32,33

Peygamberlik: (Mızrak ile Deliniyor) “…O’na, bedenini deldikleri adama bakacaklar ve biricik oğlu için dövünen gibi dövünecekler, ilk oğlu için acı çeken gibi acı çekecekler.” (Zekerya 12:10) 
Gerçekleşmesi: “Ama askerlerden biri, O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı.” (Yuhanna 19:34)

Peygamberlik: (Kötülerin Arasında Ölüyor, Ölümünde Ağırlanıyor) “…Kabrini kötülerin yanında yaptılar, ölümünde zengin adamla beraberdi.” (İşaya 53:9) 
Gerçekleşmesi: “İsa’yla birlikte biri sağında, öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi… Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi… Pilatus’a gidip İsa’nın cesedini istedi… Yusuf cesedi aldı, temiz bir keten beze sardı, kayaya oydurmuş olduğu kendi yeni mezarına yatırdı.” (Matta 27:38, 5760)

B Mesih’in Açıklamaları


Mesih, öğrencilerine birçok vesile ile çarmıhtaki “Kurtarma” işinin ölmesini gerektirdiğini açıkladı. O’nun bu konudaki en kesin duyurusunu, ele verildiği gece öğrencilerine yaptığı veda konuşmasında görüyoruz. Aşağıda, Mesih’in Kurtulmalık ölümüne ilişkin, kendi açıklamalarını aktarıyoruz.

“Bundan sonra İsa, kendisinin Kudüs’e gitmesi, ihtiyarlar, Başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.” (Matta 16:21)

“Celile’de bir araya geldiklerinde İsa onlara, ‘İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek; ama üçüncü gün dirilecek.’ dedi.” (Matta 17:22)

“İsa, bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine şöyle dedi: ‘Biliyorsunuz, iki gün sonra Fısıh bayramıdır ve İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek.’” (Matta 26:1,2)

“İsa, İnsanoğlu’nun çok acı çekmesi, İhtiyarlar, Başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı.” (Markos 8:31)

“Öğrencilerine ders verirken şöyle diyordu: ‘İnsanoğlu insanların ellerine teslim edilecek ve öldürülecek; ama öldürüldükten üç gün sonra dirilecek.’” (Markos 9:31)

“…İnsanoğlu, Başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da, O’nu ölüm cezasına çarptıracak ve diğer uluslara teslim edecekler. O’nunla alay edecek, üzerine tükürecek ve O’nu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki O, üç gün sonra da dirilecek.” (Markos 10:3334)

“İnsanoğlu’nun çok acı çekmesi, İhtiyarlar, Başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektir.” (Luka 9:22)

“Musa, çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu’nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki, O’na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun.” (Yuhanna 3:14,15)

C Elçilerin Tanıklığı

İncil’in “Elçilerin İşleri” bölümü ile Elçilerin diğer mektuplarını okuyan kişi, Elçilerin tüm dünyada müjdeledikleri öğretilerin, dünyanın günahı için çarmıha gerilen İsa temeline oturtulduğunu görür. Aşağıda, bizlere öğretmek amacıyla Kutsal Ruh’tan esinlenerek yazmış olan Elçilerin sözlerinden bazı alıntılar okuyacaksınız.

Petrus, Yahudilere şöyle dedi: “…Nasıralı İsa, …Tanrı’nın önceden belirlenmiş amacı ve ön bilgisi uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz.” (Elçilerin İşleri 2:22,23)

Pavlus: “… Bilgece sözler söylüyoruz; ama bu bilgelik, ne şimdiki çağın, ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir. Biz, Tanrı’nın gizli saklı kalmış bilgeliğinden söz ediyoruz. Tanrı’nın, zamanın başlangıcından önce bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı, yüce Rabb’i çarmıha germezlerdi.” (1.Korintliler 2:68)

Elçi Yuhanna: “Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paylaşmamız olur…” (1. Yuhanna 1:7
Ayrıca şu ayetleri okuyunuz: Elçilerin İşleri 2:36, Romalılara 6:5,6, 1.Korintliler 1:17,18, 22:24, 2.Korintliler 13:3,4, Galatyalılar 3:13, Filipililere 2:58, İbranîlere 12:2.


D Mesih’in Ölümüne Rastlayan Olağanüstü Olaylar


Matta, İsa ruhunu teslim ettiğinde güneşin karardığını, tapınak perdesinin yukardan aşağıya ikiye yarıldığını, yeryüzünün sarsılıp kabirlerin açıldığını bildirmektedir. (Bk. Matta 27:5054)

Doğada meydana gelen şeyler insanı dehşete düşürecek kadar olağanüstü idi. Öyle ki, İsa’yı idam etmekle yükümlü Yüzbaşı ve yanındakiler neye uğradıklarını şaşırmışlar, çarmıha gerilene imanla, “Bu gerçekten Allah’ın Oğlu. Çünkü bu benzeri olmayan olay, hiçbir insanın ölümünde görülmemiştir” demişlerdi.

E Mesih’in Dirilişi

Bu olağanüstü olay, Rab İsa’nın Ferisiler ve din bilginlerine söylediği söze uygun olarak gerçekleşti: “Bu tapınağı yıkın, üçüncü gün kurayım.” Gerçekten de üçüncü günün şafağında ayetlerin ayeti, en büyük mucize gerçekleşti: Yüceliğin Rabb’i ölülerin arasından dirildi. Bu inanılmaz olayı, bizzat gök duyurdu. Şafaktan biraz önce büyük bir sarsıntı oldu. Rabb’in meleği gökten inmiş, kabrin kapısındaki iri kayayı yuvarlamıştı. Görünüşü şimşek benzerliğindeydi. Pilatus’un buyruğu gereği kabri gözetlemekle yükümlü bekçiler, aslında Başkâhinlerin isteği üzerine konulmuştu. Çünkü onlar, İsa’nın öğrencilerinin, cesedini çalıp saklamaya, sonra da dirildiğini duyurmaya niyetli olduklarını yayıyorlardı.

O şanlı sabah bir grup kadın, yanlarında baharat olduğu halde, son görevlerini yerine getirmek üzere İsa’nın cesedini yağlamak için kabre geldiler. Kabre ilk ulaşan Mecdelli Meryem ile Yakup’un annesi Meryem idi. Kabrin ağzına konmuş olan kayayı yuvarlanmış, içerisini ise boş bulunca dehşete kapıldılar. Daha bunun şaşkınlığından kurtulamadan Rabb’in meleği karşılarına çıktı. Onlara, “…Korkmayın’ dedi, ‘Çarmıha gerilmiş olan İsa’yı aradığınızı biliyorum. O burada yok, söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O’nun yattığı yeri görün. Hemen O’nun öğrencilerine gidip şöyle deyin: İsa ölümden dirildi…’” (Matta 28:17)

“Ansızın İsa onların karşısına çıktı, ‘Selâm size!’ dedi. Onlar da yaklaşıp İsa’nın ayaklarına sarıldılar, O’na tapınmaya başladılar. O zaman İsa onlara, ‘Korkmayın!’ dedi. ‘Gidip kardeşlerime haber verin, Celile’ye gitsinler. Beni orada görecekler.’” (Matta 28:9,10)

İşte İncil’de tanrı esinlemesiyle yazılmış olan diriliş olayı böyledir. Tanrı sözünü kabul eden kişi bunu inkâr edemez. Bunu inkâra kalkışan kişi ise Allah’ın, meleklerin ve İsa’nın hep birlikte insanları aldatmak için işbirliği yaptıklarını öne sürmüş olur.

F Tarihin Tanıklığı


Mesih’in çarmıh üzerindeki ölümü gerek putperest, gerekse Yahudi tarihçilerce desteklenmiştir. 

1. Putperest Tacitos (M.S. 55): Bu tarihçi eserlerinde, Mesih’in çarmıha gerilmesi ve çektiği acılarla ilgili bölümlere yer vermiştir. 

2. Josephos: Çarmıha gerilmeden birkaç yıl sonra doğan bu Yahudi tarihçi, ulusunun tarihini anlattığı yirmi ciltlik eserinde Mesih’in Pilatus’un buyruğu ile çarmıha gerilmesinden ayrıntıyla söz eder. 

3. Yunanlı Lucien (M.S. 100): Önde gelen Yunan tarihçilerindendir. İsa’nın ölümü ve Mesih İnanlıları üzerine eserler yazdı. Epikürcülerin mezhebinden olduğu için ne Mesih İmanlıları’nın imanlarını, ne de her zaman Mesih uğrunda ölmeye hazır olduklarını anlayabildi. Yazılarında, Mesih İmanlıları’nın ruhun ölümsüzlüğüne olan inançları ve göğe karşı özlemleriyle alay edip onları, şu içinde bulunduğumuz anı bırakıp ölüm sonrası işlerle ilgilenen aldatılmış bir topluluk olarak kabul etti. Eserlerinde Mesih hakkında geçen en dikkate değer cümle şudur: “Mesih İmanlıları hâlâ, dünyaya yeni bir din getirdiği için Filistin’de çarmıha gerilen o büyük adama tapıyorlar.”

G Vali Pilatus’un Tanıklığı


Bu zalim, Mesih’in çarmıha gerilmesi, defni ve dirilişine ilişkin ayrıntılı bir raporu Kayzer Tiberius’a gönderdi. Roma kayıtlarında korunan bu rapor, Mesih İmanlısı bilgin Tertullian’in Mesih İmanlıları için yaptığı ünlü savunmasında dayandığı belgelerden biridir.

Ğ Çarmıh Simgesi


Bu, kimsenin inkâr edemeyeceği somut bir kanıttır. Nasıl Yahudilerin altı köşeli yıldızı, Müslümanların hilâli gibi her dinin bir simgesi varsa, Çarmıh da Mesih İnancı’nın en eski çağlarından beri bilindi. Eski Mesih İmanlıları onu ölülerinin türbelerine, işkence döneminde toplandıkları galerilere işlemişlerdir.

H Tevatürün (Zincirleme Haber) Tanıklığı


Mesih İmanlıları’nın yaşantılarında, İsa’nın çarmıh üzerindeki ölümünü anımsatan “Rabb’in Sofrası” ibadeti, aradaki zaman farkına rağmen İsa’nın çarmıha gerilerek öldüğüne ilişkin canlı bir tanıktır. 

Gerçekten de ele verildiği gece bizzat İsa’nın gösterip “Kurtulmalık” ölümünü anmaları için öğrencilerine yapmalarını emrettiği bu ibadet çürütülmesi olanaksız güçlü bir kanıttır. Elçiler bu ibadeti yerine getirmişler ve baştan itibaren, Pavlus’un dediği gibi, Kiliseye bırakmışlardır: “Size ilettiğimi ben Rab’den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa, eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: ‘Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir; beni anmak için böyle yapın.’ Aynı şekilde, yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: ‘Bu kâse, benim kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Bunu her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın…’” (1. Korintliler 11:2326)


İ Talmud’un Tanıklığı


Kalın kalın ciltler halinde derlenmiş olup her araştırıcının inceleyebildiği Talmud, bilindiği üzere, Yahudiler için kutsal bir kitaptır. Bu kitabın 1943 Amsterdam baskısının 42. sayfasında şunları okuyoruz: “İsa Fısıh’tan bir gün önce çarmıha gerildi. Kırk gün boyunca öldürüleceği duyuruldu. Çünkü O bir sihirbazdı, İsrail’i aldatıp saptırmayı amaçlamıştı. Birinin kendisini savunmasını istedi. Kimse çıkmayınca Fısıh akşamı çarmıha gerildi. O’nu savunma cüretini kim gösterebilirdi? O, bozguncunun biri değil miydi? Peygamberlerde şöyle denilmiştir: ‘Böylesini dinlemeyeceksin, gözün ona acımayacak, onu gizlemeyeceksin. Fakat onu mutlaka öldüreceksin.’” (Tesniye 13:8,9)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir